FPR Startside   Vedtægter  Medlemmer

 

Vedtægter for Forebyggelses- og Patientrådet (FPR)

 

1. Formål

- at fremme oplysninger om forebyggelse og sygdomshelbredelse/bekæmpelse

- at støtte menneskets frie valg af forebyggelses-

og behandlingsmuligheder

- at ligestille naturmedicin og alternativ behandling med det etablerede system – også økonomisk

- at støtte oprettelser af uddannelsessteder for

forebyggelse og naturbehandling - også på

universitetsniveau

 

2. Medlemmer

Medlem af Forebyggelses- og Patientrådet kan enhver forening eller gruppe blive, som kan tilslutte sig ovenstående, og som naturligt henhører under FPR’s område, fx patientforeninger, forebyggende virksomheder, foredragsforeninger, oplysningsforeninger, selvhjælpsgrupper, tværfaglige foreninger og alternative grupper.

Anmodning om optagelse skal nævnes i et FPR-referat. Eventuel indsigelse mod optagelse skal meddeles rådsformanden inden for en måned. Beslutning om optagelse tages af Rådsbestyrelsen.

FPR består af en øst- og en vestafdeling. Medlemmer bestemmer selv, hvilken afdeling de ønsker at tilslutte sig.

3. Kontingentet

Kontingentet fastsættes årligt på landsmøderne. I tilfælde af uenighed, fastsættes kontingentet til gennemsnittet af de to forslag. Kontingentet skal være indbetalt inden landsdelsmødet. Evt. kontingentforhøjelse skal være

indbetalt inden 1. juni. Rådsbestyrelsen kan under særlige omstændigheder nedsætte kontingentet.

FPR skal økonomisk hvile i sig selv.

4. Landsdelsmøderne (generalforsamlinger)

Landsdelsmøderne, som har den højeste myndighed, tilstræbes holdt inden 1. april, første gang i 1992. Der holdes et østmøde og et vestmøde. Forslag eller emner, der er indsendt til rådsformanden inden 1. februar, vil blive rundsendt til medlemmerne inden 15. februar eller meddelt i et FPR-referat forinden.

Det tilstræbes at holde østmødet den 2. søndag i marts og vestmødet den 3. søndag i marts.

Stemmeret og valgbarhed kræver, at kontingentet er betalt.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Rådsbestyrelsens beretning.

Beretning fra FPR-vest og FPR-øst.

Behandling af forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Valg af landsdelsbestyrelse og suppleant eksklusiv rådsformanden. Hvert medlem har 1 stemme.

Valg af 2 revisorer og suppleant.

Eventuelt.

5. Beslutninger kan, efter at der er tilstræbt enighed, afgøres ved stemme-flertal blandt de fremmødte. Valg af rådsmedlemmer sker skriftligt og efter følgende metode:

Hvert medlem kan stemme på op til 4 kandidater, idet der gives hhv. 1, 2 , 3 eller 4 points til hver kandidat. De enkelte kandidater skal gives forskellige pointtal. Det er tilladt at stemme på mindre end 4 kandidater. Kandidater med flest points kommer i landsdelsbestyrelsen og næstfølgende bliver suppleant.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede inklusive fuldmagter, afgiver stemme med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. Ethvert medlem kan med skriftlig fuldmagt stemme for et andet medlem. Der kan også skriftligt afgives brevstemme til rådsformanden inden landsdelsmødet.

Referater er åbne for alle medlemmer.